PRIMARIA COMUNEI BAUTAR

Judetul Caras-Severin

ANGAJARI

ANUNT

        Avand in vedere prevederile contractului de finantare cu APDRP pentru infiintarea Centrului de Informare si Promovare Turistica, marketingul serviciilor legate de turismul rural, incheierea executiei proiectului si necesitatea darii in folosinta a centrului de informare si promovare turistica din comuna Bautar, judetul Caras - Severin, prevederile HG. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, UAT Bautar scoate la concurs urmatoarele posturi :
1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica ;
2. Agent turism – cu sarcini si de ingrijitor cladire .

I. Conditii de participare la concurs :
1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica :
A. Persoana care se inscrie la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
Conditii generale :

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legaturi cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

       Conditii specifice :
-  studii universitare sau superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  cunoasterea limbii engleze, certificata prin Atestat ;
-  curs de ghid turistic, certificat de calificare profesionala ;
- abilitati operare PC, certificat prin atestat de competente profesionale de operare pe calculator.

2. Agent turism – cu sarcini si de ingrijitor cladire    :
Conditii generale :

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legaturi cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 
       Conditii specifice :
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
- curs de agent de turism sau certificat de calificare in domeniul turismului ;
            - abilitati operare PC, certificate .

B. Continutul dosarului de concurs :
    a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
    d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
    f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .
Termenul de depunere al dosarelor este data de 04.09.2014, intre orele 800 - 1600 ,  la sediul Primariei comunei Bautar, la secretarul Comisiei de concurs Boldea Grigore – Silviu.
 
NOTA : Pentru ambele posturi concursul se va desfasura in data de 09.09.2014, ora 10,00 si va consta in proba scrisa. Candidatul care va fi admis la proba scrisa, va sustine in data de 11.09.2014, ora 1000 proba practica si interviul, care consta in abilitatea redactarii pe calculator a unei document.  Media de promovare a concursului va fi calculata ca medie aritmetica a celor doua probe.  Media minima pentru promovare pentru fiecare post este de 50 de puncte.

    B. Sarcini  de serviciu pentru postul :
1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica :

    Centrul de Informare si Promovare Turistica asigura legatura indispensabila cu turittii, realizand informarea cat mai obiectiva si completa a acestora, precum si activitatea de promovare a destinatiei turistice respective, prin toate mediile disponibile. Centrul functioneaza intr-o cladire independenta, situata in comuna Bautar, judetul Caras - Severin, cladire noua, moderna si dotata prin fonduri europene .
   
Contextul ocupatiei :
    Responsabilul centrului de Informare si Promovare Turistica este persoana calificata si specializata, care coordoneaza activitatea Centrului de Informare Turistica, realizand promovarea turistica a intregului patrimoniu : infrastructura turistica, potentialul natural si antropic al arealului in care isi desfasoara activitatea, asigurand furnizarea furnizarea informatiilor cu caracter turistic vizitatorilor sositi la centru despre statiuni turistice, localitati, zone sau regiuni turistice .

    Sarcini :
    - informarea turistilor sositi in localitate asupra facilitatilor bazei materiale a localitatii, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, asupra excursiilor ce pot fi realizate in si din zona si asupra oricaror informatii cu caracter turistic, si nu numai, dorite de acestia ;
    - informarea turistilor care doresc sa viziteze obiectivele turistice din localitatile sau zonele limitrofe, informare realizata prin toate mijloacele de comunicare : scrisori, telefon, fax, internet, e-mail, etc ;
    - realizarea si distribuirea de materiale promotionale si informative pe diferite suporturi ( tiparituri, CD, DVD, etc.) ;
    - tiparirea de monografii, materiale de specialitate, carti, reviste cu caracter informativ turistic, ziare, etc ;
    - transmiterea de informatii cu profil turistic tuturor operatorilor si agentilor de turism ;
    - participarea la targuri si expozitii cu profil turistic, in tara si  strainatate ;
    - colaborarea cu unitati de turism, cu centre similare din tara si strainatate, in vederea organizarii schimburilor de informatii cu caracter turistic ;
    - asigurarea animatiei turistice necesare prin intermediul specialistilor ( scoli de schi, parapanta, alpinism, drumetii, etc. ) ;
    - asigurarea consultantei de specialitate pentru detinatorii de baza materiala din zona ;
    - realizarea de campanii promotionale, conferinte de presa ocazionate de lansarea noilor produse turistice, activitati si relatii publice ;
    - organizarea si gestionarea de evenimente cu caracter promotional (festivaluri, seri turistice, etc.) pentru comuna Bautar ;
    - promovarea localitatii prin mediul internet ;
    - organizarea in colaborare cu diverse unitati de invatamant turistic, de cursuri de treining si pregatire profesionala pentru angajatii si managerii din turism ;
    - orice alte activitati cu caracter promotional si informativ ;
    - organizeaza excursii in zonele turistice limitrofe si din tara .

2. Agent  turism – cu sarcini si de ingrijitor cladire :
    a) Sarcini in calitate de agent turism :

            - informarea turistilor sositi in localitate asupra facilitatilor bazei materiale a localitatii, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, asupra excursiilor ce pot fi realizate in si din zona si asupra oricaror informatii cu caracter turistic, si nu numai, dorite de acestia ;
    - sprijina responsabilul centrului de informare si promovare turistica in organizarea si gestionarea de evenimente cu scop patrimonial (festivaluri, seri turistice, etc.) pentru comuna Bautar ;
    - prospecteaza piata turistica ;
    - promoveaza produsele locale traditionale ;
    - asigura alaturi de responsabilul centrului de informare turistica, functionalitatea locului de munca, urmareste ca aparatele sa fie intretinute si in stare de functionare pentru a asigura conditii optime de munca ;
    - se ocupa permanent de promovarea imaginii localitatii, gestioneaza documentele centrului de informare turistica.

    b) Sarcini  ale postului de munca in domeniul intretinerii si curateniei cladirii :
    - asigura curatenia in incinta birourilor inainte sau dupa terminarea programului de lucru, conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - aspira saptamanal mocheta din birouri si holuri, conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - asigura curatenia si igienizarea periodica a diferitelor suprafete (ferestre, usi, etc.), conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - spala si curata zilnic grupul sanitar si asigura materiale igienico-sanitare, conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - sterge praful si lustruieste mobilierul conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - spala geamurile, usile si corpurile de iluminat, conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - asigura curatenia si igienizarea periodica a spatiilor anexe (holuri, receptie, scari, spatiu de fumat, etc.), conform programului saptamanal de lucru, conform procedurilor de lucru si standardului de calitate al societatii ;
    - preda gunoiul menajer furnizorilor de servicii de salubritate ;
    - participa la determinarea necesarului de materiale destinate curateniei ;
    - asigura curatenia in spatiile de parcare acoperite si neacoperite ;
    - aeriseste spatiile si birourile cladirilor repartizate conform programului de lucru si procedurilor interne ale companiei ;
    - asigurarea tuturor proceselor cu privire la efectuarea si intretinerea curateniei in incinta cladirii ti a curtii acesteia ;
    - executa zilnic si conform programului stabilit, lucrari de igienizare si curatenie specifica a spatiilor din cadrul birourilor si salilor de expozitie .

    BIBLIOGRAFIE :
- Constitutia Romaniei ;
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ;
- Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rurar, modificata ;
- HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor turistice, completata si modificata .

NOTA : Bibliografia se poate studia zilnic, intre orele 800 – 1600 la sediul Consiliului Local al comunei Bautar, judetul Caras - Severin, sala de sedinte, cu mentiunea ca nu se imprumuta solicitantilor .

Persoana de contact : Dl. Boldea Grigore – Silviu – Compartimentul resurse umane si activitatea de urbanism – tel. 0255/521602, fax. 0255/521658, mobil 0762216115.


       P R I M A R
Romulus   BARBESCUANUNT    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAUTAR, JUDETUL CARAS-SEVERIN, ORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE REFERENT, GRADUL PRINCIPAL, CLASA A III-A SI INSPECTOR, GRADUL ASISTENT, CLASA I, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI S.P.C.L.E.P AL CONSILIULUI LOCAL.
    CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZILELE DE 29 SI 30 IULIE 2014, ORA 1100, LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL, STRADA PRINCIPALA, NR. 55.
   
CONDITII DE PARTICIPARE:

FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE REFERENT, CLASA III-A, GRAD PRINCIPAL:

STUDII LICEALE, MEDII LICEALE FINALIZATE CU DIPLOMA DE BACALAUREAT;
VECHIME MINIMA IN SPECIALITATEA STUDIILOR: 5 ANI.

FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, ABSOLVITE CU DIPLOMA, RESPECTIV STUDII SUPERIOARE DE LUNGA DURATA, ABSOLVITE CU DIPLOMA DE LICENTA SAU ECHIVALENTA;
VECHIME MINIMA IN SPECIALITATEA STUDIILOR: 1 AN;
CUNOSTIINTE AVANSATE DE OPERARE PE CALCULATOR.

DEPUNEREA DOSARELOR:

IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI IN MONITORUL OFICIAL.

INFORMATII SUPLIMENTARE
SE POT PRIMI LA TELEFON 0255/521602 SAU 0762216115 SAU 0762216113, E-MAIL: primaria.bautar@gmail.comANUNT

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI BAUTAR, JUDETUL CARAS-SEVERIN, REORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE DE  EXECUTIE VACANTE DE INSPECTOR, GRADUL ASISTENT, CLASA I, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI S.P.C.L.E.P. AL CONSILIULUI LOCAL.


CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZILELE DE 27 SI 29 APRILIE 2015, ORA 1100, LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL, STRADA PRINCIPALA, NR. 55.

 

CONDITII DE PARTICIPARE :

 

CONDITII GENERALE :

- CANDIDATII TREBUIE SA INDEPLINEASCA CONDITIILE PREVAZUTE DE ART. 54 DIN LEGEA NR. 188/1999, PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATA IN ANUL 2007, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

 

CONDITII SPECIFICE :

- VECHIME UN AN IN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE EXERCITARII FUNCTIEI PUBLICE ;

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA ABSOLVITE CU DIPLOMA, RESPECTIV STUDII SUPERIOARE DE LUNGA DURATA, ABSOLVITE CU DIPLOMA DE LICENTA SAU ECHIVALENTE .

           

DEPUNEREA  DOSARELOR :

- IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI IN MONITORUL OFICIAL .

-INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT PRIMI LA TELEFON 0255/521602, 0762216115, 0762216113, E-MAIL : primaria.bautar@gmail.com .

 Anunt Concurs Detalii Referent Instructor Dans
Anunt concurs Detalii de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant - de sofer in cadrul Compartimentului Auto.
Anunt concurs Detalii reorganizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Compartimentului Auto
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de sofer in cadrul Compartimentului Auto
Anunt concurs Detalii concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector, gradul asistent, clasa I
Anunt concurs Detalii Ghid turism responsabil centru de informare si promovare turistica Agent turism cu sarcini si de ingrijitor cladire
Anunt Detalii concurs pentru posturile de ghid turistic-responsabil centru de informare si promovare turistica si agent turism (cu sarcini si de ingrijire cladire)